API Bitcoin, Ethereum và Token ERC20

API kết nối trực tiếp với Mainnet tạo địa chỉ ví BTC, ETH. API kiểm tra số dư, chuyển BTC, ETH và token ERC20 hoàn toàn tự động.

API hỗ trợ đắc lực các dự án có sử dụng công nghệ blockchain, đặc biệt liên quan đến các đồng tiền điện tử thông dụng như BTC, ETH hoặc các token sử dụng thuật toán ERC20.

Quan trọng nhất, API kết nối trực tiếp với Mainnet chứ không cần phải thông qua coinbase hay bất kỳ nền tảng nào khác (bản chất coinbase cũng kết nối với Mainnet, sau đó làm lại API cầu nối mà thôi).

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_cryptocurrency();

Hoặc ngắn gọn hơn:

$soc->use_cc();

Giải thích ý nghĩa các biến

BiếnÝ nghĩa
$addressĐịa chỉ ví BTC, ví ETH hoặc ví Token
$transactionChuỗi hash của giao dịch tiền điện tử
$private_keyMã bí mật để mở khóa địa chỉ
$amountGiá trị của BTC, ETH hoặc Token cần chuyển
$contract

Chuỗi hash hợp đồng smart contract của Token

API Bitcoin (BTC)

// Lấy ra số dư của 1 địa chỉ BTC array $soc->cc->getBtcBalance(string $address);  // Lấy ra thông tin của 1 transaction BTC array $soc->cc->getBtcTransaction(string $transaction);  // Khởi tạo 1 địa chỉ ví BTC rỗng array $soc->cc->newBtcAddress();  // Chuyển BTC array $soc->cc->transferBtc(string $private_key, string $address, float $amount);

API Ethereum (ETH)

// Lấy ra số dư của 1 địa chỉ ETH array $soc->cc->getEthBalance(string $address);  // Lấy ra thông tin của 1 transaction ETH array $soc->cc->getEthTransaction(string $transaction);  // Khởi tạo 1 địa chỉ ví ETH rỗng array $soc->cc->newEtcAddress();  // Chuyển ETH array $soc->cc->transferEth(string $private_key, string $address, float $amount, int $gas=10);

API Token ERC20

// Lấy ra số dư của 1 địa chỉ Token array $soc->cc->getTokenBalance(string $contract, string $address);  // Lấy ra thông tin của 1 transaction Token array $soc->cc->getTokenTransaction(string $transaction);  // Khởi tạo 1 địa chỉ ví Token rỗng array $soc->cc->newTokenAddress();  // Chuyển Token array $soc->cc->transferToken(string $contract, string $private_key, string $address, float $amount, int $gas=10);
09-08-2021

Bài viết liên quan