Cache file với dữ liệu tĩnh và ít

Một số tình huống bạn chỉ cần lưu một hoặc một vài giá trị nào đó thì việc lưu nội dung vào file cache sẽ tiện lợi hơn so với việc phải truy vấn từ database.

Khi cần lưu chỉ một hoặc vài giá trị nào đó, bạn có thể lưu nhanh giá trị vào file cache và lấy ra một cách dễ dàng.

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_cache(string $dir='../cache/');
  • $dir - Thư mục lưu các file cache.

Lưu dữ liệu vào file

bool $soc->cache->save(string $file, string $data);
  • $file - Đường dẫn file cache. VD: 'cron/last_run.inc.php'
  • $data - Chuỗi dữ liệu muốn lưu vào file, trong trường hợp cần lưu mảng thì có thể sử dụng hàm json_encode để chuyển mảng sang chuỗi.

Đọc dữ liệu từ file

string $soc->cache->load(string $file, int $lifecycle=0);
  • $file - Đường dẫn file cache.
  • $lifecycle - Vòng đời của file cache tính bằng giây, 0 có nghĩa là file cache không bao giờ hết hạn. Trong trường hợp file cache đã hết hạn thì file cũng sẽ tự động được xóa.

Chủ động xóa file cache

bool $soc->cache->clear(string $file);
  • $file - Đường dẫn file cache.
09-08-2021

Bài viết liên quan