Cài đặt và xử lý ngày giờ

Cài đặt múi giờ cho website, kiểm tra định dạng ngày giờ có đúng hay không, chuyển đổi định dạng ngày giờ...

Khai báo sử dụng thư viện

Không cần khai báo vì thư viện mặc định luôn được chạy ngầm.

Cài đặt múi giờ

$soc->datetime->setTimezone(string $timezone);
  • $timezone - Chuỗi định danh múi giờ, print_r(DateTimeZone::listIdentifiers()) để xem danh sách chuỗi định danh.

Lấy ra chuỗi định danh múi giờ

string $soc->datetime->getTimezone();

Kiểm tra ngày giờ có tồn tại hay không

bool $soc->datetime->isValid(string $datetime, string $format='Y-m-d H:i:s');
  • $datetime - Chuỗi ngày giờ.
  • $format - Chuỗi định dạng của ngày giờ.

Chuyển đổi định dạng ngày giờ

string $soc->datetime->format(string $datetime, string $current_format, string $new_format);
  • $datetime - Chuỗi ngày giờ.
  • $current_format - Chuỗi định dạng ngày giờ hiện tại.
  • $new_format - Chuỗi định dạng ngày giờ mới.

Chuyển tổng số giây sang định dạng thời gian g:i:s

string $soc->datetime->secondToTime(int $second);
  • $second - Tổng số giây.

Chuyển định dạng thời gian g:i:s sang tổng số giây

int $soc->datetime->timeToSecond(string $time);
  • $time - Chuỗi thời gian định dạng g:i:s.
09-08-2021

Bài viết liên quan