Điều hướng URL với Route

Cơ chế Routing (định tuyến URL) trong framework sẽ hỗ trợ bạn tùy chỉnh URL theo ý muốn của mình phù hợp với mọi nhu cầu SEO thực tế.

Khai báo thư viện

$soc->use_route();

Ví dụ

Prefix sẽ được thêm vào phía trước mọi path của URI $prefix = '/vi/';  // Danh sách URI (tên route => cấu trúc) $uri = array( 	'coming_soon'		=>	'/' 	,'cron_ip2location'	=>	'/cron/ip2location/' 	,'index'		=>	'/demo/' 	,'404'			=>	'/404-not-found/' 	,'post_list'		=>	'/bai-viet/' 	,'post_list~1'		=>	'/bai-viet/[:param]/' 	,'post_list~2'		=>	'/bai-viet/[:param]/[:param1]/' 	,'post'			=>	'/bai-viet/[*].html' );  // Cài đặt và trả về tên route dựa trên URL hiện tại $route_name = $soc->route->dispatch($uri, $prefix);  // Cũng có thể sử dụng hàm sau để lấy lại tên route sau khi đã gọi hàm dispatch $route_name $soc->route->name;  // In ra danh sách params theo URL print_r($soc->route->params);  // Tạo URL $url = $soc->route->make('post_list~2', ['param'=>'abc-yyy', 'param1'=>'hhh-uuu'], $absolute=0);
09-08-2021

Bài viết liên quan