Gửi và nhận SMS tự động

Hướng dẫn kết nối API và gửi nhận SMS tự động, gửi mã OTP, gửi tin nhắn quảng cáo...

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_sms($domain, $secret);
 • $domain - Tên miền kết nối API.
 • $secret - Mã bí mật kết nối API.

Gửi SMS quốc tế

json $soc->sms->send($mobile_number, $message);
 • $mobile_number - Số điện thoại bao gồm cả mã quốc gia, VD: +84931234567.
 • $message - Lời nhắn, tối đa 160 ký tự không dấu hoặc 70 ký tự có dấu.

Dữ liệu json trả về gồm:

 • status - Kết quả với 1 là đã đưa SMS vào hàng đợi chờ gửi đi và 0 là không thể gửi.
 • balance - Số dư còn lại của tài khoản sau khi đã thực hiện gửi SMS. Dựa vào số dư này có thể xây dựng hệ thống cảnh báo cho admin biết để nạp tiền, tránh hệ thống bị trì trệ không thể gửi SMS được do tài khoản hết tiền.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Kiểm tra số dư gửi SMS quốc tế

json $soc->sms->getBalance();

Dữ liệu json trả về gồm:

 • status - Kết quả xử lý yêu cầu với 1 là thành công và 0 là thất bại.
 • balance - Số dư tại thời điểm kiểm tra.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Lịch sử gửi SMS quốc tế

json $soc->sms->getHistory($filter=array());
 • $filter - Mảng dữ liệu cho phép lọc, sắp xếp, cài đặt số lượng dòng mỗi trang có cấu trúc như bên dưới.
$filter = array(   // Cụm lọc   'SMS_ID'=>''   ,'SMS_From'=>''   ,'SMS_To'=>''   ,'SMS_Message'=>''   ,'SMS_TimeFrom'=>''   ,'SMS_TimeTo'=>''   ,'SMS_Price'=>''    // Cụm sắp xếp   ,'order_by'=> 'SMS_ID'   ,'sort'=>'desc'    // Cụm phân trang   ,'rows_per_page'=>10   ,'page'=>1 );

Dữ liệu json trả về gồm:

 • rows - Mảng các dòng dữ liệu của trang hiện tại.
 • pages - Mảng dữ liệu phân trang.

Gửi SMS Việt Nam

Hàm gửi SMS đến các số di động áp dụng riêng thị trường Việt Nam với tốc độ xử lý nội bộ nhanh hơn và đặc biệt là chi phí thấp hơn.

json $soc->sms->sendVn($user, $pass, $brand, $service_type_id, $to, $message, $custom_id);
 • $user - Tên đăng nhập kết nối API để gửi SMS Việt Nam.
 • $pass - Mật khẩu đi kèm với $user.
 • $brand - Brand name gửi SMS Việt Nam đã đăng ký với các nhà mạng.
 • $service_type_id - Mã dịch vụ đi kèm với brand name.
 • $to - Số điện thoại người nhận, ví dụ +84931234567.
 • $message - Nội dung tin nhắn.
 • $custom_id - Mã tự đặt để phân biệt tin nhắn này với các tin nhắn khác.

Dữ liệu json trả về gồm:

 • Code - Mã kết quả.
  • 100 - Lỗi chưa định nghĩa.
  • 101 - Sai $user.
  • 102 - Sai $pass.
  • 103 - Tài khoản chưa được kích hoạt.
  • 104 - Không thể truy cập (IP không được phép).
  • 105 - Tài khoản hết tiền.
  • 106 - Xử lý yêu cầu thành công.
  • 107 - Sai chữ ký.
  • 108 - Sai brand name.
  • 109 - Quá số lượng tin gửi trong một lần.
  • 110 - Tin nhắn gửi thất bại.
  • 111 - Sai mã dịch vụ.
 • Message - Thông báo từ kết quả.
 • SmsFailList - Mảng các tin nhắn SMS bị lỗi.
 • TotalSuccessSms - Số lượng tin SMS gửi đi thành công.
 • TotalFailSms - Số lượng tin SMS gửi đi thất bại.

Lịch sử gửi SMS Việt Nam

Để xem lịch sử gửi SMS Việt Nam, đăng nhập vào trang quản lý SMS Việt Nam theo thông tin sau:

 • Link truy cập: http://smsvn.socjsc.com
 • Tên đăng nhập: Được SOC JSC cấp.
 • Mật khẩu: Được cấp đi kèm với tên đăng nhập.

Nhận SMS tự động

Chuẩn bị:

 1. Gắn sim sẽ nhận SMS vào điện thoại Android.
 2. Xác định số IMEI của điện thoại. Lưu ý đối với điện thoại 2 sim 2 sóng thì sẽ có 2 số IMEI khác nhau.
 3. Tải exsms.apk vào điện thoại, cài đặt và cho ứng dụng này quyền đọc tin nhắn.

Thêm IMEI:

json $soc->sms->insertImei($imei, $desc);
 • $imei - Số IMEI muốn thêm vào.
 • $desc - Mô tả về số IMEI, bạn muốn ghi chú gì tùy ý.

Dữ liệu json trả về gồm:

 • status - Kết quả với 1 là đã thêm IMEI thành công và 0 là không thêm được.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Xóa IMEI:

json $soc->sms->deleteImei($imei);
 • $imei - Số IMEI muốn xóa.

Dữ liệu json trả về gồm:

 • status - Kết quả với 1 là đã xóa IMEI thành công và 0 là không xóa được.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Lấy ra danh sách IMEI đang hoạt động:

json $soc->sms->getImeis($filter=array());
 • $filter - Mảng dữ liệu cho phép lọc, sắp xếp, cài đặt số lượng dòng mỗi trang có cấu trúc như bên dưới.
$filter = array( 	// Cụm lọc 	'SMSReceiveIMEI_ID'=>'' 	,'SMSReceiveIMEI_IMEI'=>'' 	,'SMSReceiveIMEI_Description'=>'' 	,'SMSReceiveIMEI_Time'=>'' 	,'SMSReceiveIMEI_Website'=>''  	// Cụm sắp xếp 	,'order_by'=> 'SMSReceiveIMEI_ID' 	,'sort'=>'desc'  	// Cụm phân trang 	,'rows_per_page'=>10 	,'page'=>1 );

Dữ liệu json trả về gồm:

 • rows - Mảng các dòng dữ liệu của trang hiện tại.
 • pages - Mảng dữ liệu phân trang.

Lịch sử nhận SMS

json $soc->sms->getReceiveHistory($filter=array());
 • $filter - Mảng dữ liệu cho phép lọc, sắp xếp, cài đặt số lượng dòng mỗi trang có cấu trúc như bên dưới.
$filter = array(   // Cụm lọc   'SMSReceive_ID'=>''   ,'SMSReceive_Sender'=>''   ,'SMSReceive_Message'=>''   ,'SMSReceive_IMEI'=>''   ,'SMSReceive_TimeFrom'=>''   ,'SMSReceive_TimeTo'=>''    // Cụm sắp xếp   ,'order_by'=> 'SMSReceive_ID'   ,'sort'=>'desc'    // Cụm phân trang   ,'rows_per_page'=>10   ,'page'=>1 );

Dữ liệu json trả về gồm:

 • rows - Mảng các dòng dữ liệu của trang hiện tại.
 • pages - Mảng dữ liệu phân trang.
07-08-2021

Bài viết liên quan