Kiểm tra tên miền tồn tại và kiểm tra chủ sở hữu tên miền (WHOIS)

Kiểm tra tên miền cực nhanh để biết được tên miền còn hay không. Kiểm tra thông tin chủ sở hữu tên miền.

Kiểm tra tên miền tồn tại

Để kiểm tra tên miền đã có chủ sở hữu hay chưa, bạn chỉ cần đọc dữ liệu từ liên kết sau (thay socjsc.com thành tên miền bạn muốn kiểm tra):

https://api.socjsc.com/domain/available/?domain=socjsc.com

Dữ liệu trả về sẽ là JSON gồm các thành phần sau:

  • domain - Tên miền đang kiểm tra.
  • available - 0 hoặc 1, nếu 1 nghĩa là tên miền chưa có chủ sở hữu và còn có thể mua được.
  • definitive - 0 hoặc 1, nếu 1 nghĩa là kết quả kiểm tra này chắc chắn đúng 100% từ các nhà cung cấp tên miền.
  • period - Số năm mua tên miền.
  • price - Giá mua tên miền theo số năm (period) bên trên.
  • currency - Đơn vị tiền sử dụng để mua tên miền này, VD mua tên miền .vn thì sẽ mua bằng VND còn mua tên miền .com thì sẽ mua bằng USD.

Kiểm tra chủ sở hữu tên miền (WHOIS)

Để kiểm tra các thông tin liên quan đến tên miền như ngày đăng ký, ngày hết hạn, thông tin chủ sở hữu... bạn chỉ cần đọc dữ liệu từ liên kết sau (thay socjsc.com thành tên miền bạn muốn kiểm tra):

https://api.socjsc.com/domain/whois/?domain=socjsc.com

Dữ liệu trả về là chuỗi HTML với thông tin chi tiết của tên miền.

Danh sách tên miền và phân loại

Đọc dữ liệu từ https://api.socjsc.com/domain/tlds/ sẽ trả về JSON chứa danh sách tên miền và phân loại. Trong đó:

  • GENERIC - Tên miền quốc tế.
  • COUNTRY_CODE - Tên miền của một quốc gia nào đó.
07-08-2021

Bài viết liên quan