Lấy dữ liệu qua giao thức GET hoặc POST sử dụng cURL

CURL dùng để gửi request đến một đường dẫn nào đó và bạn có thể tùy chỉnh một số thông tin để phía đường link kia không chặn request.

cURL là bộ thư viện được sử dụng để giúp thực hiện việc chuyển dữ liệu thông qua nhiều giao thức khác nhau (như HTTP, FPT...). Với giao thức HTTP, cURL hỗ trợ việc gửi dữ liệu sử dụng tất cả các phương thức hiện có như GET, POST, PUT, DELETE... cURL cũng hỗ trợ việc chuyền dữ liệu sử dụng giao thức HTTPS. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thực hiện việc xác thực request gửi đi thông qua cURL. Việc xác thực có thể được thực hiện thông qua việc thiết lập header cho request hoặc sử dụng cookies...

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_curl();

Lấy dữ liệu qua giao thức GET

string $soc->curl->get(string $url, array $query=array());
 • $url - Link cần lấy dữ liệu.
 • $query - Mảng dữ liệu các tham số truyền vào đường dẫn (bạn cũng có thể truyền trực tiếp vào đường dẫn query_string luôn và không cần khai báo mảng này).

Gửi và lấy dữ liệu qua giao thức POST

string $soc->curl->post(string $url, array $data=array());
 • $url - Link cần lấy dữ liệu.
 • $data - Mảng dữ liệu gửi đến link và sau đó chờ trả về kết quả.

Gửi JSON và lấy dữ liệu về dữ liệu JSON

$soc->curl->setHeader('Content-Type', 'application/json'); json $soc->curl->post(string $url, array $data=array());
 • $url - Link cần lấy dữ liệu.
 • $data - Mảng dữ liệu gửi đến link và sau đó trả về kết quả.

Gửi JSON và lấy về dữ liệu mảng

$soc->curl->setDefaultJsonDecoder($assoc=true); $soc->curl->setHeader('Content-Type', 'application/json'); $soc->curl->post(string $url, array $data=array());
 • $url - Link cần lấy dữ liệu.
 • $data - Mảng dữ liệu gửi đến link và sau đó trả về kết quả.

Tải file

$soc->curl->download(string $url, string $file);
 • $url - Link đến file cần tải về.
 • $file - Đường dẫn đến file cần lưu trên server.
09-08-2021

Bài viết liên quan