Nhận diện thiết bị di động

Thư viện hỗ trợ nhận diện thiết bị di động, cho phép tùy chỉnh để ứng dụng xử lý khác nhau tùy theo từng thiết bị.

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_mobile();

Ví dụ kiểm tra thiết bị di động

if($soc->mobile->detect->isMobile()){ 	// Làm gì đó ở đây }

Lưu ý: Thiết bị di động bao gồm nhiều loại như điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc...

Danh sách hàm

// Kiểm tra thiết bị di động $soc->mobile->detect->isMobile();  // Kiểm tra máy tính bảng $soc->mobile->detect->isTablet();  // Kiểm tra thiết bị chạy iOS $soc->mobile->detect->isiOS();  // Kiểm tra thiết bị chạy Android $soc->mobile->detect->isAndroidOS();  // Kiểm tra thiết bị là iPhone $soc->mobile->detect->isIphone(); $soc->mobile->detect->is('iphone');  // Kiểm tra thiết bị của Samsung $soc->mobile->detect->isSamsung(); $soc->mobile->detect->is('samsung');  // Kiểm tra trình duyệt (chưa ổn định) $soc->mobile->detect->is('Chrome'); $soc->mobile->detect->is('iOS'); $soc->mobile->detect->is('UCBrowser'); $soc->mobile->detect->is('Opera');  // Kiểm tra phiên bản browser $soc->mobile->detect->version('Android'); $soc->mobile->detect->version('iPhone'); $soc->mobile->detect->version('iPad'); $soc->mobile->detect->version('Opera Mini');  // Kiểm tra thêm sử dụng regex $soc->mobile->detect->match('regex.*here');
09-08-2021

Bài viết liên quan