Phân trang và phân đoạn dữ liệu

Thư viện hỗ trợ phân trang và phân đoạn dữ liệu, cần thiết cho mọi website động.

Khai báo thư viện

$soc->use_paging();

Tiến hành phân trang

// Cài đặt tổng số dòng dữ liệu $soc->paging->setTotalRows(999); // Đếm tổng số dòng dữ liệu thay vào 999  // Xác định trang hiên tại $soc->paging->setCurrentPage(1); if(isset($_GET['page'])){ 	$soc->paging->setCurrentPage($_GET['page']); }  // Cài đặt số lượng dòng hiển thị mỗi trang $soc->paging->setRowsPerPage(20); // Thay 20 thành số dòng hiển thị bạn mong muốn  // Tiến hành phân trang, lấy ra mảng chứa danh sách trang $pages = $soc->paging->parse(); // print_r($pages) để xem kết quả

Tất cả cài đặt

// Tổng số dòng dữ liệu $soc->paging->getTotalRows(); $soc->paging->setTotalRows();  // Trang hiện tại $soc->paging->getCurrentPage(); $soc->paging->setCurrentPage();  // Dòng bắt đầu lấy trong database $soc->paging->getRowStart(); $soc->paging->setRowStart();  // Số lượng dòng hiển thị mỗi trang $soc->paging->getRowsPerPage(); $soc->paging->setRowsPerPage();  // Tổng số trang (phân đoạn) $soc->paging->getTotalPages(); $soc->paging->setTotalPages();  // Số link phân trang hiện ra ngoài $soc->paging->getPageShows(); $soc->paging->setPageShows();
09-08-2021

Bài viết liên quan