Quản lý và xử lý session

Việc quản lý session là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với các website có chức năng đăng nhập.

Mỗi người dùng khi truy cập vào website đều sẽ được cấp 1 riêng session_id và các session_id giữa các người dùng sẽ không bao giờ trùng nhau.

Giả sử bạn cần xây dựng 1 nút bấm tên là "Sign out all other web sessions" mà khi thành viên bấm vào sẽ giúp thành viên đăng xuất khỏi tải khoản của mình trên các trình duyệt khác. Nút này vô cùng hữu ích để thành viên có thể bảo mật cho tài khoản của mình trong một số tình huống. Vậy nên bạn cần biết cách quản lý session để có thể vận dụng trong trường hợp này hoặc các trường hợp khác tương tự.

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_session();

Xác định thư mục lưu session

string $soc->session->getPath();

Lấy ra tất cả session đang hoạt động

array $soc->session->getAllSessions();

Xóa session dựa vào session_id

bool $soc->session->destroy(string $session_id);
  • $session_id - Chuỗi định danh session có thể lấy ra được bằng hàm session_id().
09-08-2021

Bài viết liên quan