Strength Of Connection

Sử dụng Webhook để push tin nhắn về server theo thời gian thực

24/08/2021 3 phút đọc

Khi có 1 tin nhắn gửi đến điện thoại, SMS Gateway gửi POST tất cả dữ liệu của tin nhắn đó đến một liên kết mà bạn chỉ định.