Thư viện IP và các hàm xử lý liên quan đến địa chỉ IP

Dựa vào địa chỉ IP, bạn có thể xác định được quốc gia của người dùng, cài đặt trang web tự động hiển thị đúng theo ngôn ngữ của người dùng.

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_ip();

Lấy địa chỉ IP của server

string $soc->ip->getServerIP();

Lấy địa chỉ IP của client

string $soc->ip->getClientIP();

Xác định quốc gia dựa vào địa chỉ IP

string $soc->ip->getCountry(string $ip='');
  • $ip - Chuỗi địa chỉ IP, nếu không truyền vào sẽ lấy địa chỉ IP của client.

Lưu ý: Nếu từ địa chỉ IP không nhận diện được quốc gia thì có thể rơi vào một trong hai trường hợp sau:

  1. Địa chỉ IP truyền vào chưa đúng, cần kiểm tra lại dữ liệu đầu vào.
  2. Dữ liệu nhận diện quốc gia dựa vào địa chỉ IP đã lỗi thời, cần cập nhật phiên bản SOC PHP Framework mới nhất.

Lấy ra thông tin browser

array $soc->ip->getBrowser([string $http_user_agent]);
  • $http_user_agent - Chuỗi do server trả về nằm trong biến $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']. Trường hợp không truyền giá trị vào thì hàm sẽ lấy $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] của chính người dùng đang truy cập.

Dữ liệu array trả về gồm:

  • name - Tên của browser. VD: Apple Safari.
  • version - Phiên bản browser.
  • platform - Hệ điều hành. VD: Mac OS X.
07-08-2021