Tích hợp API Vietcombank

Kết nối API Vietcombank để thực hiện chuyển tiền tự động, kiểm tra số dư VCB tự động, lấy ra lịch sử giao dịch VCB tự động.

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_vcb($account_number, $user, $pass, $secret);
 • $account_number - Số tài khoản Vietcombank.
 • $user - Mã số đăng nhập vào iB@nking.
 • $pass - Mật khẩu đăng nhập vào iB@nking.
 • $secret - Key nhận được sau khi đăng ký API với SOC.

Đăng nhập

array $soc->vcb->login();

Mảng dữ liệu trả về gồm:

 • status - 'success' là đăng nhập thành công còn 'error' là đăng nhập không thành công.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Lưu ý: Nếu đăng nhập sai 5 lần tài khoản VCB sẽ bị khóa nên khi kết nối cùng 1 tài khoản nếu status đã trả về 4 lần 'error' liên tục thì cần dừng lại và tiến hành:

 1. Đăng nhập thủ công vào iB@nking và phải cẩn thận điền đúng thông tin đăng nhập. Sau khi đăng nhập thủ công thành công thì VCB sẽ reset lại tức tài khoản này lại sẽ được phép đăng nhập sai 4 lần liên tiếp nữa.
 2. Kiểm tra lại secret còn hạn sử dụng hay không hoặc liên hệ gấp với SOC để được hỗ trợ.
 3. Cơ chế của VCB sẽ tự động thoát khỏi tài khoản sau một thời gian ngắn. Nếu mỗi lần cần kiểm tra số dư tài khoản hoặc chuyển tiền đều phải đăng nhập bạn sẽ tốn rất nhiều credit (tốn nhiều tiền).

Đăng xuất

array $soc->vcb->logout();

Mảng dữ liệu trả về gồm:

 • status - 'success' là đăng xuất thành công, 'error' là đăng xuất không thành công.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Kiểm tra số dư

array $soc->vcb->getBalance();

Mảng dữ liệu trả về gồm:

 • status - 'success' là thành công, 'error' là thất bại.
 • message - Số dư của tài khoản nếu status là 'success', ngược lại là lời nhắn từ server cho biết lý do không lấy ra được số dư.

Lấy họ tên chủ tài khoản

array $soc->vcb->getName($account_number);
 • $account_number - Số tài khoản VCB cần lấy họ tên.

Mảng dữ liệu trả về gồm:

 • status - 'success' hoặc 'error'.
 • message - Họ tên chủ tài khoản hoặc thông báo lỗi từ server.

Chuyển tiền

Trước khi thực hiện lệnh chuyển tiền, bạn cần khai báo số IMEI của điện thoại Android đã gắn sim liên kết với tài khoản VCB sẽ kết nối để thực hiện lệnh chuyển tiền. Xem hướng dẫn chi tiết cách thêm và quản lý số IMEI tại đây.

Bước 1 - Tạo giao dịch:

array $soc->vcb->sendStep1($account_number, $amount, $custom_code);

Mảng dữ liệu trả về gồm:

 • status - 'waitingOtp' là đã tạo giao dịch và chờ nhận mã OTP hoặc 'error' là bị lỗi.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Bước 2 - Nhập mã OTP và xác thực giao dịch:

array $soc->vcb->sendStep2($otp);

Mảng dữ liệu trả về gồm:

 • status - 'success' hoặc 'error'.
 • message - Lời nhắn từ server giải thích thêm cho status.

Lưu ý: Cần tạo file cron và cài đặt code cứ cách 10s sẽ gọi hàm getReceiveHistory, nếu có OTP phát sinh thì lập tức gọi hàm sendStep2 để thực hiện xác nhận chuyển tiền ngay để tránh mã OTP bị quá hạn.

Lịch sử chuyển tiền và nhận tiền

Cách đơn giản nhất để lấy ra lịch sử chuyển tiền và nhận tiền là đọc dữ liệu tin nhắn của VCB gửi đến khi có biến động làm thay đổi số dư của tài khoản (sử dụng hàm getReceiveHistory).

07-08-2021

Bài viết liên quan