Xử lý thư mục

Các thao tác xử lý đối với thư mục như: kiểm tra thư mục rỗng, xóa thư mục, cài đặt quyền cho thư mục, copy thư mục...

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_directory();

Hoặc:

$soc->use_dir();

Kiểm tra thư mục rỗng

bool $soc->dir->isEmpty(string $dir);
  • $dir - Đường dẫn của thư mục cần xóa.

Xóa thư mục và tất cả dữ liệu bên trong

bool $soc->dir->rmdirDeep(string $dir, resource $context=null);
  • $dir - Đường dẫn của thư mục cần xóa.
  • $context - Tham khảo thêm hàm rmdir.

Chmod thư mục và tất cả thư mục cùng file bên trong

$soc->dir->chmodDeep(string $dir, int $dir_mod=0755, int $file_mode=0644);

Copy thư mục và dữ liệu bên trong

bool $soc->dir->copyDeep(string $src, string $dst);
  • $src - Đường dẫn thư mục gốc.
  • $dst - Đường dẫn thư mục đích chứa dữ liệu copy.
09-08-2021

Bài viết liên quan